ดาวน์โหลดเอกสาร

รวมเอกสารสำคัญประกอบการทำธุรกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

สำคัญ! วิธีการคำนวณสินเชื่อ

การคำนวณสินเชื่อ สมาชิกจะต้องเตรียมสลิปเงินเดือน "เดือนมีนาคม 2563" และ "เดือนล่าสุด" เพื่อให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อใช้ในการคำนวณ

หากสมาชิกลืมนำเอกสารดังกล่าวมา ท่านสามารถ Print เอกสารได้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสมาชิก

หรือ สามารถส่งคำขอกู้ออนไลน์ RYT Saving แล้วแนบเอกสารตามที่ระบบร้องขอ

วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทุกฉบับจะถูกอัพโหลดไปยัง Google Drive ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้ โดยหลังจากคลิ๊กที่ปุ่มดาวน์โหลดจากหน้านี้ จะมีหน้าต่าง Google Drive เปิดออกมา ท่านโปรดสังเกตที่มุมขวาบนจะมี "สัญลักษณ์สำหรับดาวน์โหลด" ให้คลิ๊กที่สัญลักษณ์นั้นเพื่อทำการดาวน์โหลดปุ่มดาวน์โหลดในหน้า Google Drive จะเป็น "ลูกศรชี้ลง" เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ก่อนดาวน์โหลดเอกสารโปรดอ่านข้อตกลง เงื่อนไขต่างๆภายในกล่องดาวน์โหลด

หมายเหตุ : หากมีช่องการดาวน์โหลดช่องไหนใช้ไม่ได้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง

1. สวัสดิการและสมาชิกภาพ

คู่มือสมาชิก
ใบสมัครสมาชิกสามัญ

ดาวน์โหลด

ปรับปรุงล่าสุด : 19.01.67
ใบสมัครสมาชิกสมทบ

ดาวน์โหลด

ปรับปรุงล่าสุด : 10.01.67
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับโอนประโยชน์
ใบสมัครสมาชิกสามัญและสมทบ สสอค.

หมายเหตุ : ให้พิมพ์แยกเป็นรายหน้า ไม่อนุญาตให้พิมพ์แบบสองด้าน

ดาวน์โหลด - สมาชิกสามัญ

ดาวน์โหลด - สมาชิกสมทบ

ใบสมัครสมาชิกสามัญและสมทบ สส. ชสอ.

หมายเหตุ : ให้พิมพ์แยกเป็นรายหน้า ไม่อนุญาตให้พิมพ์แบบสองด้าน

ดาวน์โหลด - สมาชิกสามัญ

ดาวน์โหลด - สมาชิกสมทบ

ใบสมัครสมาชิกสามัญและสมทบ สส. สก.

หมายเหตุ : ให้พิมพ์แยกเป็นรายหน้า ไม่อนุญาตให้พิมพ์แบบสองด้าน

ดาวน์โหลด - สมาชิกสามัญ

ดาวน์โหลด - สมาชิกสมทบ

ใบสมัครสมาชิกสามัญและสมทบ สส. สท.

หมายเหตุ : ให้พิมพ์แยกเป็นรายหน้า ไม่อนุญาตให้พิมพ์แบบสองด้าน

ดาวน์โหลด - สมาชิกสามัญ

ดาวน์โหลด - สมาชิกสมทบ

ใบลาออกจากสหกรณ์ฯ, สสอค., สส.ชสอ.

หมายเหตุ : ให้พิมพ์แยกเป็นรายหน้า ไม่อนุญาตให้พิมพ์แบบสองด้าน

ดาวน์โหลด

ใบสำคัญจ่ายเงิน

ปรับปรุงล่าสุด : 10.01.67
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินให้สหกรณ์

ดาวน์โหลด

ปรับปรุงล่าสุด : 10.01.67
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

ดาวน์โหลด

ปรับปรุงล่าสุด : 10.01.67
คำร้องขอโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์

ดาวน์โหลด

ปรับปรุงล่าสุด : 10.01.67
คำร้องทั่วไป

ดาวน์โหลด

ปรับปรุงล่าสุด : 10.01.67
หนังสื่อมอบอำนาจ
ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567

ดาวน์โหลด

รอการประกาศในปี 2567

2. สินเชื่อและเงินกู้

ใหม่! วิธียื่นคำขอกู้และรับสัญญาออนไลน์ผ่าน RYT Saving
วิธีการกดเงินกู้ฉุกเฉิน
แบบฟอร์มคำขอกู้เงินทุกประเภท

เรื่องสำคัญ! โปรดอ่านก่อนดาวน์โหลด

โปรดเตรียมสลิปเงินเดือน มีนาคม 63 มาด้วย

เนื่องจากมีการพักชำระหนี้ของธนาคาร

ผู้กู้ที่มีการหย่าร้าง ให้แนบใบหย่ามาด้วย

สมาชิกผู้กู้ที่คู่สมรสเสียชีวิต ให้แนบใบมรณบัตรด้วย

ดาวน์โหลด

ปรับปรุงล่าสุด : 13.01.67
อัตราการชำระเบี้ยประกันรายปี ประจำปี 2567
ใบสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อความมั่นคงฯ

ดาวน์โหลด

ปรับปรุงล่าสุด : 10.01.67
ใบเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์กองทุนฯ

ดาวน์โหลด

ปรับปรุงล่าสุด : 10.01.67
ใบลาออกจากกองทุนเพื่อความมั่นคงฯ

ดาวน์โหลด

ปรับปรุงล่าสุด : 10.01.67
ใบขอเพิ่มหุ้นรายเดือน

ดาวน์โหลด

ปรับปรุงล่าสุด : 10.01.67
ใบขอลดส่งหุ้นรายเดือน

ดาวน์โหลด

ปรับปรุงล่าสุด : 10.01.67
ใบของดส่งหุ้นรายเดือน

ดาวน์โหลด

ปรับปรุงล่าสุด : 10.01.67
ใบขอเพิ่มเงินต้นชำระหนี้รายเดือน
 

ดาวน์โหลด

ปรับปรุงล่าสุด : 10.01.67
หนังสือขอขยายงวดชำระหนี้
แบบฟอร์มยกเลิกฉุกเฉิน ATM
แบบฟอร์มคำร้องขอลดส่งชำระหนี้รายเดือนตามสัญญาเดิม 2564

ดาวน์โหลด

ปรับปรุงล่าสุด : 10.01.67
คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อชำระเบี้ยประกัน และเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่สหกรณ์กำหนด

3. สมาคมฯ 1

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ 1

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก (ส.สอ.ระยอง) ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด

ใบลาออกจากสมาคมฯ 1
ใบเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์สมาคมฯ 1

4. สมาคมฯ 2

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกและครอบครัวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ 2

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว (สค.สอ.ระยอง) ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด

ใบลาออกจากสมาคมฯ 2
ใบเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์สมาคมฯ 2

5. สมาคมฯ 3

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกและเครือญาติ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ 3

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและเครือญาติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด

ใบลาออกจากสมาคมฯ 3
ใบเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์สมาคมฯ 3

6. ประกันชีวิต

ใบยกเลิกการทำประกัน (10.01.67)
ใบขอลดการทำประกัน (10.01.67)
ใบขอทำประกัน - เพิ่มวงเงินประกัน (10.01.67)

7. การเงินและเงินฝาก

การบริการด้านการเงิน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินฝากรายเดือน
ค่าธรรมเนียม RYT Saving
วิธีการใช้งาน QR-Code เพื่อโอนเงิน (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
counter easy hit
Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Consumer Behavior

    พฤติกรรมการใช้งานบนหน้าเว็บ

Save