เยียวยาสมาชิก

ประกาศมาตรการเยียวยาสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

ประกาศมาตรการเยียวยาสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

ประกาศมาตรการเยียวยาสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 (ระบาดรอบใหม่)

สมาชิกท่านใดที่รับการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ตรงตามเงื่อนไขภายในประกาศ

ท่านสามารถส่งใบรับรองแพทย์มาได้ที่ LINE Official Account หรือ Fax หรือ Email ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ท่านสามารถอ่านได้จากประกาศมาตรการเยียวยาสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

Email : rycoop444@hotmail.com หรือ rytscc@gmail.com

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ