ข่าว สอ.ครูระยอง

ข่าว สอ.ครูระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 12/2561

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 12/2561

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 12/2561

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42/1 ในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 12/2561 ดำเนินการตามวาระ โดยมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบที่สำคัญดังต่อไปนี้

 • การขอเปิดบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์การเกษตรเมืองชลบุรี จำกัด
 • การจัดทำประกาศเชิญชวนสมาชิก เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด
 • รายงานผลการติดตามหนี้ของคณะกรรมการเงินกู้
 • แถลงการรับจ่ายเงินในรอบเดือน

และเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้

 • พิจารณาการกู้เงินของสมาชิกเดือนมิถุนายน 2561
 • พิจารณาอนุมัติการรับสมาชิกใหม่
 • พิจารณาอนุมัติการรับสมาชิกใหม่ ประเภทสมาชิกภาคสมทบ และสมาชิกกองทุนเพื่อความมั่นคงฯ
 • พิจารณาการจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
 • พิจารณาอนุมัติสมาชิกที่ขอเปลี่ยนแปลงการส่งหุ้นและสมาชิกที่ต้องการซื้อหุ้นเพิ่ม
 • พิจารณาเรื่องการขอผ่อนผันการชำระหนี้ของสมาชิก

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 ดำเนินการตามวาระ โดยมีเรื่องพิจารณาที่สำคัญดังต่อไป

 • พิจารณาประกาศของสหกรณ์ฯตามโครงการเงินฝากออมทรัพย์ 50 ปี ทวีทรัพย์
 • พิจารณาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2561
 • พิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต และแนวทางการแก้ไขหลักประกันที่บกพร่อง
 • พิจาณาเรื่องความคืบหน้าในการดำเนินคดีตามที่นิติกรและคณะกรรมการได้รับมอบหมาย

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง