พักชำระหนี้

ขอความร่วมมือสมาชิก Capture หน้าจอบัตรคิวออนไลน์หลังจองคิวสำเร็จแล้ว

ขอความร่วมมือสมาชิก Capture หน้าจอบัตรคิวออนไลน์หลังจองคิวสำเร็จแล้ว

ขอความร่วมมือสมาชิก Capture หน้าจอบัตรคิวออนไลน์หลังจองคิวสำเร็จแล้ว

ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านที่ได้ทำการจองคิวออนไลน์

หลังจากที่ท่านได้ทำการจองคิวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้สมาชิก Capture หน้าจอหลังบัตรคิวเอาไว้

เพื่อนำมายืนยันสิทธิ์การจองคิวกับเจ้าหน้าที่

ข้อความจากฝ่ายสินเชื่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด มีมาตรการเข้ารับบริการของสมาขิกค่ะ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19 ค่ะ

มีความจำเป็นจำกัดผู้เข้ารับบริการในแต่ละวัน ให้สมาชิกจองคิวออนไลน์เพื่อเข้ารับบริการนะคะ

http://118.175.3.150/Que_online/index.php

Link จองคิว online ในการเข้ารับบริการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

สมาชิกต้องสมัคร imember ก่อนนะคะ

เมื่อจองแล้วให้แคปหน้าจอเก็บไว้เพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่

ตัวอย่างหน้าจอหลังจาก Capture

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเข้ารับบริการกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19

ประชาสัมพันธ์การเข้ารับบริการกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19

ประชาสัมพันธ์การเข้ารับบริการกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (COIVD-19) มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จึงขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านในการใช้งานบัตรคิวออนไลน์ จองคิวล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการ

เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด มีความจำเป็นในการจำกัดผู้เข้ารับบริการในแต่ละวัน เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดมากจนเกินไป

สมาชิกทุกท่านสามารถจองคิวออนไลน์ได้จาก Website หรือ LINE Official Account

 *** หมายเหตุ : สำหรับท่านที่ต้องการปรับโครงสร้างหนี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายได้ทันที โดยไม่ต้องจองคิว ***

ท่านสามารถอ่านวิธีใช้งานได้จากที่นี่

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
ประกาศขยายเวลาพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิก

ประกาศขยายเวลาพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิก

ประกาศขยายเวลาพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิก

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43/2 ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

มีมติให้ขยายการพักชำระหนี้ของสมาชิกที่พักชำระหนี้เฉพาะเงินต้นเป็นเวลา 6 เดือนครบแล้ว

ให้สมาชิกสามารถมายื่นขอพักชำระหนี้เพิ่มเติมได้

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาปัญหาการส่งชำระหนี้ของสมาชิก

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ปุ่มด้านล่างนี้ หรือจากหน้าดาวน์โหลดเอกสาร

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
ประกาศการพักชำระหนี้เฉพาะเงินต้นให้กับสมาชิกที่มีผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการระบาดรอบใหม่

ประกาศการพักชำระหนี้เฉพาะเงินต้นให้กับสมาชิกที่มีผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการระบาดรอบใหม่

ประกาศการพักชำระหนี้เฉพาะเงินต้นให้กับสมาชิกที่มีผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการระบาดรอบใหม่

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43/2 ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 มีมติให้สมาชิกพักชำระหนี้เฉพาะเงินต้นเป็นเวลา 6 เดือน

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาปัญหาการส่งชำระหนี้ของสมาชิก

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านรายละเอียดและทำความเข้าใจเพิ่มเติมจากประกาศด้านล่างนี้

สำคัญมาก! แบบฟอร์มพักชำระหนี้ต้องพิมพ์แบบ 2 ด้านเท่านั้น (ตามคำอธิบายภายในเอกสาร)

โปรดเตรียมเอกสารหลักฐานและเซนต์เอกสารให้ครบเพื่อความรวดเร็วในการเข้ารับบริการ

อย่าลืมลงเหตุผลในการขอพักชำระหนี้และลายมือชื่อพยาน

 

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกเพิ่มอีก 2 เดือน

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกเพิ่มอีก 2 เดือน

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกเพิ่มอีก 2 เดือน

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 15/2563 มีมติให้ขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิก (เฉพาะเงินต้น) ออกไปอีก 2 เดือน

สมาชิกท่านใดมีความประสงค์ที่จะขยายเวลาพักชำระหนี้

ให้ดาวโหลดแบบฟอร์ม "ใบคำร้องขอพักชำระหนี้" ในหัวข้อ "มาตรการช่วยเหลือสมาชิกในสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19"

ซึ่งอยู่ภายในหน้า "ดาวน์โหลดเอกสารสหกรณ์ฯ"

หรือ สามารถดาวน์โหลดได้จากจากปุ่มบริการด้านล่างของข่าวประชาสัมพันธ์นี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประกาศการพักชำระหนี้เฉพาะเงินต้นให้สมาชิกที่มีผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศการพักชำระหนี้เฉพาะเงินต้นให้สมาชิกที่มีผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การพักชำระหนี้เฉพาะเงินต้นให้สมาชิกที่มีผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ, ประชาสัมพันธ์