covid-19

ประชาสัมพันธ์การจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันเมื่อสมาชิกและครอบครัวเป็นผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

ประชาสัมพันธ์การจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันเมื่อสมาชิกและครอบครัวเป็นผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

ประชาสัมพันธ์การจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันเมื่อสมาชิกและครอบครัวเป็นผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

เอกสารการยืนยันการเป็นผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

  1. เอกสารรับรองผลการตรวจทางการแพทย์
  2. เลขที่บัญชีธนาคาร
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หากสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ติดเชื้อเช่นเดียวกัน ให้เตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

  1. เอกสารรับรองผลการตรวจทางการแพทย์ของคนในครอบครัว
  2. ใบทะเบียนสมรส
  3. เอกสารยืนยันความเกี่ยวข้องกับสมาชิก เช่น สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน

เมื่อเตรียมเอกสารครบแล้ว ขอให้สมาชิกถ่ายรูปหรือ Scan เอกสาร แล้วส่งมาที่ Line Official Account หรือ Email

โดยท่านสามารถคลิ๊กหรือแตะที่ปุ่มด้านล่างเพื่ออ่านประกาศหรือเข้าสู่ LINE ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

Email : rycoop444@hotmail.com หรือ rytscc@gmail.com

*** หมายเหตุ : ครอบครัว หมายถึง สามี หรือ ภรรยา และ บุตรของสมาชิกเท่านั้น ***

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่

ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่

ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่

ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดรอบใหม่ของ COVID-19

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จำกัดผู้เข้ารับบริการภายในสำนักงาน โดยสหกรณ์จะจัดบริเวณการรอเรียกคิวไว้ที่ “ศาลาทรงไทย”

2. ผู้เข้ารับบริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัย ,ตรวจวัดไข้ ,ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้ารับบริการ

3. โปรด เว้นระยะห่าง 1.5 – 2 เมตร ระหว่างรับบริการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้กำหนดไว้

ขอให้สมาชิกทุกท่านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

ขออภัยในความไม่สะดวก

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง เรื่องแบบสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการภาครัฐ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตจังหวัดระยอง

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง เรื่องแบบสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการภาครัฐ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตจังหวัดระยอง

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง เรื่องแบบสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการภาครัฐ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตจังหวัดระยอง

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
ประกาศการพักชำระหนี้เฉพาะเงินต้นให้สมาชิกที่มีผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศการพักชำระหนี้เฉพาะเงินต้นให้สมาชิกที่มีผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การพักชำระหนี้เฉพาะเงินต้นให้สมาชิกที่มีผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ, ประชาสัมพันธ์