ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือสมาชิกแจ้งข้อมูลส่วนตัว หากมีการเปลี่ยนแปลง

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน

สมาชิกท่านใด เปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบ้านพักอาศัย หรือเบอร์โทรศัพท์

หรือ มีข้อมูลภายในระบบของสหกรณ์ที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริง

* สมาชิกสามารถตรวจสอบได้จากระบบ iMember

โปรดแจ้งสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เพื่อปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการรับข่าวสารของสมาชิก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ