ประกาศ การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและเครือญาติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ประกาศ การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและเครือญาติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

ประกาศ การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและเครือญาติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

ข้อสำคัญตามข้อบังคับที่สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและเครือญาติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

ข้อ 14 สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณีต่อไปนี้

  1. ตาย
  2. ลาออกเป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกำหนดและให้มีผลตั้งแต่วันที่ยื่นหนังสือขอลาออก
  3. ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก
  4. ถูกตัดชื่อออกเพราะขาดส่งเงินสงเคราะห์ และได้รับหนังสือเตือนจากสมาคมแล้ว 2 ครั้ง แต่ละครั้งมีระยะเวลาห่างกัน 15 วัน ซึ่งครั้งสุดท้ายได้ทำหนังสือลงทะเบียนแบบตอบรับ หรือไม่มาติดต่อชำระเงินภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ขาดส่งเงินสงเคราะห์ หรือสมาคมติดต่อหาหลักแหล่งที่อยู่ไม่ได้ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้พ้นจากสมาชิกภาพ และสมาคมจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพตามข้อนี้เพื่อทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประชุมมีมติและสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพตามข้อนี้ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากสมาคม

ให้คณะกรรมการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วันยื่นอุทธรณ์ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามข้อนี้ สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุงและเงินสงเคราะห์ที่ได้ชำระตามข้อบังคับนี้คืนจากสมาคม

สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพตามข้อ 14 (2) (3) และ (4) ย่อมทำให้สมาชิกภาพของบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมนี้ สิ้นสุดตามไปด้วย

หมายเหตุ : พิมพ์ใบสมัครแบบหน้า - หลัง ( A4 สองด้าน ) เท่านั้น