ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้เพื่อชำระเบี้ยประกันชีวิตและเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่สหกรณ์กำหนด พ.ศ. 2565

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้เพื่อชำระเบี้ยประกันชีวิตและเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่สหกรณ์กำหนด พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอเงินกู้พิเศษชำระเบี้ยประกันฯ เป็นแบบเฉพาะ

สมาชิกยื่นคำร้องได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ตามประกาศ