เงินกู้พิเศษเพื่อชำระเบี้ยประกันชีวิต และเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่สหกรณ์กำหนด

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

เงินกู้พิเศษเพื่อชำระเบี้ยประกันชีวิต และเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่สหกรณ์กำหนด

ด้วยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ที่ต้องทำประกันชีวิต และเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่สหกรณ์กำหนดแล้วนั้น ในแต่ละปีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จะทำรายการเรียกเก็บเงิน ต่าง ๆ จากยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกจะได้รับ ซึ่งมีสมาชิกได้รับผลกระทบมีเงินปันผลและเงิน เฉลี่ยคืนไม่เพียงพอ และสมาชิกที่ต้องการรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนเต็มจำนวน

สมาชิกท่านใดสนใจ สามารถยื่นคำขอกู้ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 (ตามประกาศ)