โปรดตรวจสอบรายการ เงินโอนรอการตรวจสอบ

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

โปรดตรวจสอบรายการ เงินโอนรอการตรวจสอบ

เงินรอตรวจสอบเป็นเงินที่สมาชิกโอนเงินมายังสหกรณ์ แต่สหกรณ์ไม่สามารถตรวจสอบที่มาของเงินดังกล่าวได้

เนื่องจากสมาชิกไม่ได้ส่งหลักฐานการโอนเงินให้กับสหกรณ์ และสหกรณ์ไม่สามารถตรวจสอบเงินดังกล่าวได้ว่าเป็นของสมาชิกท่านใด

หากมีการทำธุรกรรมการดังกล่าวตามเอกสารแนบของสหกรณ์

โปรดยืนยันหลักฐานการโอน โดยส่งมาที่ฝ่ายการ LINE ฝ่ายการเงิน หรือติดต่อได้สายด่วนเจ้าหน้าที่