ภาพกิจกรรม – สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยหลักธรรมาภิบาล

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน

จบไปแล้วนะครับ กับโครงการดีๆที่คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42/1 และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้ช่วยกันคิดและผลักดันให้เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ของเราในอนาคต

กับการ "เสวนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยหลักธรรมาภิบาล" ตามแผนกลยุทธ์ช่วงปี 2561 – 2564 ในยุทธศาสตร์ "พัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร" กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคณะกรรมการพร้อมอนุกรรมการทุกคณะ ให้มีความเข้มแข็งโดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยง

โดยมีโครงการ 2 โครงการ คือ โครงการที่ 1 ประชุมเสวนาคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42/1 และโครงการที่ 2 ประชุมเสวนาตัวแทนของผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดการเสวนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับคณะกรรมการพร้อมอนุกรรมการทุกคณะ รวมทั้งฝ่ายจัดการ (เจ้าหน้าที่) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์มากยิ่งขึ้น และได้ทำความเข้าใจกับตัวตนและความเป็น "สหกรณ์" อย่างแท้จริง รวมไปถึงการเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของระบบสหกรณ์ในอนาคตที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง หากถูกควบคุมโดยระบบธนาคาร

ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้รับเกียรติจาก คุณปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีอัยการ สำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด รองประธานกรรมการดำเนินการ ชสอ. เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

โดยภายในงานเสวนา เราได้รับรู้ในเรื่องความเป็นจริงของระบบสหกรณ์ในปัจจุบัน รวมไปถึงอนาคตของระบบสหกรณ์ที่เราจะไม่ได้อยู่เป็นปัจเจกอีกต่อไปซึ่งส่งผลต่อการดำเนินกิจการสหกรณ์ในระยะยาว

ซึ่งท่านได้แนะแนวทางที่ดีและให้ตระหนักถึงความหมายของความเป็นสหกรณ์ที่แท้จริงว่าคืออะไร

ต้องขอขอบคุณ คุณปรเมศวร์ อินทรชุมนุม มา ณ โอกาสด้วยด้วยครับ

หากท่านสมาชิกท่านใดต้องการอ่านเนื้อหาในการเสวนาที่ คุณปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ได้เตรียมมา ท่านสามารถดาวน์โหลด Powerpoint ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด : หลักกฎหมายในการดำเนินกิจการสหกรณ์

[srizonfbalbum id=4]