เรื่องการใช้เอกสารใบรับรองแพทย์เพื่อการสมัครสวัสดิการ

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ใบรับรองแพทย์ต้องตัวจริง! เท่านั้น!!

สมาชิกที่ประสงค์จะสมัครสวัสดิการต่างๆของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด (ส.สอ.ระยอง) ใช้ 1 ใบ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด (สค.สอ.ระยอง) ใช้ 1 ใบ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ใช้ 2 ใบ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ใช้ 2 ใบ

ในขณะนี้ จำเป็นจะต้องใข้เอกสารใบรับรองแพทย์ตัวจริงเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณครับ

หมายเหตุ : สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์ที่จะกู้เงิน โปรดเตรียมใบรับรองแพทย์ตัวจริงมา 2 ใบมาด้วย เพื่อใช้ในการสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทั้ง 2 สมาคม ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด