วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 – ประชุมประจำเดือน

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42/1 ในการประชุมประจำเดือน วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ดำเนินการตามวาระ โดยมีเรื่องสำคัญดังนี้

  • เรื่องแก้วน้ำที่ระลึกครบรอบ 50 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ซึ่ง ณ ตอนนี้ได้ดำเนินการส่งมอบให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ตามโรงเรียนต่างๆ
  • รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ “เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 50 ปี ทวีทรัพย์” จากการที่ผู้จัดสหกรณ์ได้นำเจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการสมาชิกนอกสถานที่ ตามโรงเรียนต่างๆในจังหวัดระยอง ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง
  • เรื่องการขอเงินสนับสนุนงบประมาณการจัดงานเกษียณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18