ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สส.ชสอ. และ สสอค.

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

สส.ชสอ.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สส.ชสอ. หรือ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การเปิดรับสมาชิกรอบพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้จากปุ่มทางซ้ายมือ

สสอค.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สสอค. หรือ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญและสมทบรอบพิเศษ อายุ 51 - 60 ปี

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้จากปุ่มทางซ้ายมือ