สำคัญ! เรื่องการยื่นคำขอกู้เงินกับสหกรณ์ฯ โดยให้คู่สมรสของผู้กู้และคู่สมรสของผู้ค้ำประกันลงนามให้ความยินยอม

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

แจ้งสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้เงินกับสหกรณ์ฯ เรื่องการยื่นคำขอกู้เงินกับสหกรณ์ฯ โดยให้คู่สมรสของผู้กู้และคู่สมรสของผู้ค้ำประกันลงนามให้ความยินยอม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 มีมติให้สมาชิกที่ยื่นคำขอกู้เงินกับสหกรณ์ฯ ให้คู่สมรสของผู้กู้ และคู่สมรสของผู้ค้ำประกัน ลงนามให้ความยินยอมในสัญญาเงินกู้นั้นด้วย และในการยื่นคำขอกู้ต้องแนบสำเนาบัตรคู่สมรสของผู้กู้ และสำเนาบัตรคู่สมรสของผู้ค้ำประกัน มาเพิ่มเติม

กรณีคู่สมรสเสียชีวิต ให้แนบใบมรณบัตร และกรณีมีการหย่าร้างให้แนบใบหย่า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ