ประชาสัมพันธ์การจ้างบริการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบของผู้แทนสมาชิก

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด มีความประสงค์จ้างบริษัทผู้รับผิดชอบเพื่อ "จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบของผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา ที่ ปรึกษากิตติมศักดิ์ และผู้ช่วยเหลือพัฒนากิจการสหกรณ์" ตามโครงการพัฒนาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา ผู้ช่วยเหลือพัฒนากิจการสหกรณ์ และผู้แทนสมาชิก แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 นั้น

  1. กำหนดยื่นเสนอราคาและนำเสนอรายละเอียด โดยเจ้าของกิจการหรือตัวแทนบริษัท "ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ชั้น 3
  2. สหกรณ์จะประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป

ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารและข้อมูลต่างๆ ได้ที่ฝ่ายอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง  จำกัด  ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป