แจ้งเปลี่ยน Domain Name เป็น RYTCOOP.COM จากเดิมคือ RYCOOP.COM

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

แจ้งเปลี่ยน Domain Name เป็น RYTCOOP.COM จากเดิมคือ RYCOOP.COM

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้จัดทำ Application ที่ชื่อว่า RYT Saving จึงเล็งเห็นว่าการใช้ตัวอักษรย่อ RYT นั้นเป็นการสื่อความหมายถึง Rayong Teachers หรือ ครูระยอง

จึงขอดำเนินการเปลี่ยนแปลง Domain Name ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เพื่อให้มีความหมายสอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกันกับ Application ของสหกรณ์

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง Domain Name ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45/1 เรียบร้อยแล้ว

พร้อมยกเลิกการใช้งาน Domain Name เดิม นั่นคือ https://rycoop.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบ