RYTCOOP Web Design Training … ครูระยอง ต้องมีเว็บไซต์

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

RYTCOOP Web Design Training ... ครูระยอง ต้องมีเว็บไซต์

*** การันตี!! จับมือทำจนกว่าจะมีเว็บไซต์ ***

จากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 45/1 ครั้งที่ 12/2567 วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 มีมติให้จัดทำโครงการอบรม Website ให้กับสมาชิกเป็นประจำในทุกวันเสาร์ของสัปดาห์

ฝ่ายจัดการจึงขอสำรวจความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ที่ต้องการจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ พัฒนาสู่การใช้ต่างๆ เช่น การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ หรือ การสร้างรายได้บนโลกออนไลน์

ในเบื้องต้นขอให้สมาชิกทุกท่านที่ได้เห็นประกาศนี้ และสนใจในเรื่องการทำเว็บไซต์ โปรดกรอกข้อมูลลงแบบสอบถาม เพื่อให้สหกรณ์ได้นำมากำหนดหลักสูตรในการจัดทำเว็บไซต์

หมายเหตุ : กิจกรรมนี้อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่สหกรณ์จะไม่ได้ให้ค่าพาหนะ รวมถึงใบประกาศนียบัตรเนื่องจากเป็นกิจกรรมแบบต่อเนื่อง เป็นการ Workshop เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้มีเว็บไซต์เป็นรูปธรรม

หากสมาชิกท่านใดที่อบรมแล้วสามารถสร้างเว็บไซต์จนสำเร็จ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จะนำเว็บไซต์ของท่านมาติดประกาศไว้ ณ เว็บไซต์ของสหกรณ์ คือ https://rytcoop.com และ Blog ของสหกรณ์ คือ https://blog.rytcoop.com