โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “สร้าง Website ด้วย WordPress และ Generative AI”

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "สร้าง Website ด้วย WordPress และ Generative AI"

*** ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เท่านั้น ***

สนับสนุนค่าเดินทางคนละ 200 บาท

สมาชิกสามารถติดตามรายชื่่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่สื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

กลุ่มเป้าหมาย
  • สมาชิกที่ต้องการมี Website เป็นของตนเอง
  • สมาชิกที่ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ วPA
  • ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
WordPress ทำอะไรได้บ้าง?
  • เป็นที่เก็บผลงานทางวิชาการส่วนตัว
  • เขียน Blog ส่วนตัว
  • ค้าขายออนไลน์