เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

หลังจากที่คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41/2 ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2561 เพื่อนำมาเป็นกรอบในการพัฒนาสหกรณ์ฯในปีต่อไป

หนึ่งในเรื่องสำคัญที่จะขาดไปเสียมิได้คือ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ซึ่งทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ยอมรับว่า การประชาสัมพันธ์ของทางสหกรณ์ฯนั้น ในหลายๆครั้งเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่ทั่วถึง ไม่ตรงตามกรอบเวลาที่กำหนด จึงทำให้เกิดปัญหาในเรื่องความไม่เข้าใจไม่ตรงกัน ระหว่างสมาชิกและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

และอีกหลายๆกรณีที่สมาชิกหลายๆท่านยังไม่มีความเข้าใจในข้อมูลเบื้องต้นของการเป็นสมาชิก อาทิ การสมัครสมาชิกใหม่ต้องทำอย่างไร การกู้เงินต้องทำอย่างไร สวัสดิการต่างๆที่พึงจะได้รับมีอะไรบ้าง เป็นต้น

เราจึงมีการดำเนินการคิดค้นและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้ครอบคลุมกลุ่มสมาชิก และพยายามที่จะผลักดันให้สมาชิกทุกท่านเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ของทางสหกรณ์ฯให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ในปี 2561 นั้น ทางสหกรณ์ฯได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า งานประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ จะต้องครอบคลุมสมาชิกให้ได้เกิน ร้อยละ 80 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสหกรณ์ฯให้ดียิ่งขึ้น

ผมในนามเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ขอสัญญาว่าจะพยายามคิดค้นและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ นั่นคือ สามารถเข้าถึงได้ง่าย เข้าใจได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วเพื่อสมาชิกทุกท่านครับ

ขอบคุณครับ