วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 12/2561

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 12/2561

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42/1 ในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 12/2561 ดำเนินการตามวาระ โดยมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบที่สำคัญดังต่อไปนี้

  • การขอเปิดบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์การเกษตรเมืองชลบุรี จำกัด
  • การจัดทำประกาศเชิญชวนสมาชิก เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด
  • รายงานผลการติดตามหนี้ของคณะกรรมการเงินกู้
  • แถลงการรับจ่ายเงินในรอบเดือน

และเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้

  • พิจารณาการกู้เงินของสมาชิกเดือนมิถุนายน 2561
  • พิจารณาอนุมัติการรับสมาชิกใหม่
  • พิจารณาอนุมัติการรับสมาชิกใหม่ ประเภทสมาชิกภาคสมทบ และสมาชิกกองทุนเพื่อความมั่นคงฯ
  • พิจารณาการจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
  • พิจารณาอนุมัติสมาชิกที่ขอเปลี่ยนแปลงการส่งหุ้นและสมาชิกที่ต้องการซื้อหุ้นเพิ่ม
  • พิจารณาเรื่องการขอผ่อนผันการชำระหนี้ของสมาชิก