ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการยื่นคำขอกู้เงิน กรณีเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

แจ้งการเปลี่ยนแปลงการยื่นคำขอกู้เงินกรณีเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

สมาชิกที่จะยื่นคำขอกู้เงินในกรณีที่ต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

ให้ยื่นภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน จะได้รับพิจารณาในเดือนนั้น

ถ้ายื่นหลังจากนี้จะได้รับการพิจารณาในเดือนถัดไป

ทั้งนี้เริ่มเดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป