ประชาสัมพันธ์ การโอนเงินค่าตอบแทนสมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรืออายุครบ 60 ปี ประจำปี 2564

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ประชาสัมพันธ์ การโอนเงินค่าตอบแทนสมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรืออายุครบ 60 ปี ประจำปี 2564

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จึงไม่สามารถจัดงานมุทิตาจิตได้

ทั้งนี้สหกรณ์ฯ จะมอบของที่ระลึกให้แก่สมาชิก ณ ที่กลุ่มสมาชิสังกัดอยู่

ในส่วนของเงินตอบแทนสมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรืออายุครบ 60 ปี

สหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM (บัญชีรหัส 88) ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ให้แก่สมาชิกในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

วิธีกดเงิน เงินฝากออมทรัพย์ ATM (บัญชีรหัส 88) ของสมาชิก

*** เป็นวิธีเดียวกับการกดเงินกู้ในสมัยก่อน ***