ดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตร “โครงการอบรมออนไลน์การบริหารจัดการเรียนรู้เชิงท้าทายของครูยุค 4.0 สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ”

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตร "โครงการอบรมออนไลน์การบริหารจัดการเรียนรู้เชิงท้าทายของครูยุค 4.0 สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ"

ท่านสามารถตรวจสอบลำดับได้จากช่องด้านล่าง เพื่อตรวจสอบว่าใบประกาศนียบัตรของท่านอยู่ในหน้าใด

 

ลำดับรายชื่อตามใบประกาศ

ผู้ที่มีรายชื่อ (เรียงตามหมายเลขหน้า)
 1. ดร.อนุพงษ์  ชุมแวงวาปี
 2. ทิวารัตน์  แซ่แต้
 3. นางเจียมจรัส  ดาวเรือง
 4. นางเสาวณีย์  ทองผล
 5. นางเอี่ยมจิรา  เดชกัลยา
 6. นางกนิษฐา  ศิริบูรณ์
 7. นางกัณฐิกา  มณีรัตน์
 8. นางขวัญพิมพรรณ  ลิมป์สภาพกสิผล
 9. นางจุฑารัตน์ พึ่งผล
 10. นางจูลจิรา บุญเจริญ
 11. นางชลธิชา   ธรรมนิทา
 12. นางดุลยรัตน์  สุขร่วท
 13. นางทรรศนีย์   ทรัพย์สะสม
 14. นางธันยาดา  ชูสำราญ
 15. นางนภาพร  นิยมพงษ์
 16. นางนวพรรษ​ ทองเจริญพานิช
 17. นางน้ำตาล ยอดสง่า
 18. นางนุชนาจ อุปชิน
 19. นางปภิชญา ดำวรรณ
 20. นางปราณี  กุ่ยอ่อง
 21. นางปริณดา  อินทรสด
 22. นางปรียาวดี  จันเติม
 23. นางผกามาศ  วัยวุฒิ
 24. นางพรพรรณ จันทรพราหมณ์
 25. นางพิมพ์จิต อุ่นคำ
 26. นางภัณฑิรา  วงษ์ชมภู
 27. นางรัชนก  วาภพ
 28. นางลาวัลย์  คล้ายนาค
 29. นางวรรณา  เวชศาสตร์
 30. นางวันวิสา แสงสุด
 31. นางวารี  ศิริรัตนอำพร
 32. นางศรุชา ม่วงนาครอง
 33. นางศิรินทร์รัตน์ จันทะ
 34. นางสาคร ก้อนนาค
 35. นางสาริณี  อ้นมงคล
 36. นางสาว​พิทักษ์​กุล​ กลย​นีย์​
 37. นางสาว​วนิดา ​สาม​นคร​
 38. นางสาวเจนจิรา ขุนทอง
 39. นางสาวเพ็ชลี  สินกำแพง
 40. นางสาวเวฬุรีย์ สีลาคุปต์
 41. นางสาวแพรวพรรณราย สารบรรณ์
 42. นางสาวโชติกา  หนูมาก
 43. นางสาวกนกกรณ์ พูลปั้น
 44. นางสาวจันทนา  เจริญผล
 45. นางสาวจันทิมา  สอนมงคล
 46. นางสาวจามจุรี  หมั่นพัฒนาการ
 47. นางสาวจิรวดี น้อยมนตรี
 48. นางสาวจิราพร  แสวงผล
 49. นางสาวจุฑามาศ  ตั้งคงเจริญชัย
 50. นางสาวจุฑารัตน์  ดอกเข็ม
 51. นางสาวฉันทนา  สำลี
 52. นางสาวฉันทิกา พรหมเสนา
 53. นางสาวชิราวรรณ์ สว่างวงษ์
 54. นางสาวชุติมา บุญแต่ง
 55. นางสาวฐาปณี คุมคณะ
 56. นางสาวดวงนภา  เวชแพทย์
 57. นางสาวดาริน  บรรจงกิจ
 58. นางสาวธัญรดา  อุทุมภา
 59. นางสาวนนท์มนัส พิทยธีราพงศ์
 60. นางสาวนริศรา  รื่นรมย์
 61. นางสาวนฤมล นิรันต์เรือง
 62. นางสาวนันทภรณ์  พูนสุข
 63. นางสาวนิตยา สมวนาพานิช
 64. นางสาวนิราพร อรรถวิล
 65. นางสาวนิศารัตน์ มหาวัน
 66. นางสาวบรรจง แก่นพุฒ
 67. นางสาวบังเอิญ วงษ์ไพศาล
 68. นางสาวปนัดดา จันตุ่ย
 69. นางสาวผกาทิพย์ นาน้อย
 70. นางสาวพนิดา ฉัตรศิริ
 71. นางสาวพรวิภา ไกรจันทร์
 72. นางสาวพาขวัญ  พันธุ์ทองดี
 73. นางสาวพาขวัญ  พันธุ์ทองดี
 74. นางสาวภาณุมาศ วิมลรวีวัฒน์
 75. นางสาวมะลิวัลย์ ภูขาว
 76. นางสาวยุพิน คำชื่น
 77. นางสาววนิชยา ยมจินดา
 78. นางสาววรรณพรรธน์ เปี่ยมพงศ์สานต์
 79. นางสาววันพฤกษา อินต๊ะวงศ์
 80. นางสาววัลยา เคลือนุตยางกูร
 81. นางสาววิภาวดี   หมายมั่น
 82. นางสาววิมล สดคมขำ
 83. นางสาววิลาวัลย์ โกศล
 84. นางสาวศรีสุดา ฉลอง
 85. นางสาวศิรินันท์ นิยันตัง
 86. นางสาวสกุลเกตุ  บัวศรี
 87. นางสาวสิริกันยา  วิสมล
 88. นางสาวสุชาดา  สุมหา
 89. นางสาวสุภาภรณ์  เปรมตุ่น
 90. นางสาวอรอนงค์  ฤทธิมาร
 91. นางสาวอุษา พิมพาพันธ์
 92. นางสาวฮุสนา  เงินเจริญ
 93. นางสุ​ภาวิณี​   เนตร​อนงค์​
 94. นางสุชีรา ศศิวรเดช
 95. นางสุดใจ ไหมสรีทอง
 96. นางสุนิสา สำราญ
 97. นางสุภาวดี ขาวผ่อง
 98. นายเกรียงไกร  ถนอมวงศ์
 99. นายกรุง ม่วงนาครอง
 100. นายกิตติคุณ โชติมงคล
 101. นายคำรบ อุ่นคำ
 102. นายจิรพล ศศิวรเดช
 103. นายชโลธร ปัทมสูต
 104. นายชัยเชษฐ์  หัสไชโย
 105. นายณัฐชนนท์ กางทา
 106. นายณัฐวุฒิ หอมเชย
 107. นายทศพล  หาทรัพย์
 108. นายธนวรรธน์ ฉิมจิ๋ว
 109. นายธิติสรรค์   วรรณเมืองเก่า
 110. นายมานพ  ศรีจันเทพ
 111. นายมานพ หาที่ถูก
 112. นายรุ่งโรจน์  ลิมป์สภาพกสิผล
 113. นายวชิรวิชญ์  จอมศิลป์
 114. นายสุริยนต์  สำราญ
 115. นายอภิรักษ์ เพียรชอบ
 116. นายอภิสิทธิ์ ศรีพนมพงษ์
 117. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชชานันท์ ขวัญประเสริฐ
ผู้ที่ไม่ได้ระบุคำนำหน้า (โปรดติดต่อกลับ)
 1. ปภาดา  พรหมรินทร์
 2. ปรียาวดี วุฒิยา
 3. ปิยวัฒน์  สุริยศ
 4. พนาวรรณ เพียรชอบ
 5. วาสนา คำผ่อง
 6. วิรัตน์ อารีเอื้อ
 7. วิลานี ศรีมุกดา
 8. สุนิสา เปรมใจ
 9. สุพรรณี  จูมสีสิงห์
 10. สุภาพร พรหมเจริญ
 11. อาทิตย์ วรนาม
 12. เบญจวรรณ สมพงษ์
 13. แจ่มจิตร นิลวัล
 14. กัณจนา กู้ตระกูล
 15. กาญจนา  นันทกมลวารี
 16. กาญจนา  ประสิทธิแพทย์
 17. จารุวรรณ  ผิวคำ
 18. ชฎานิศ  ช่วยบำรุง
 19. ฐานิตา ดวงประทุมมา
 20. ฐิตาภรณ์ แซ่หลิ่ว

โปรดติดต่อกลับในช่องทาง LINE Official Account ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด