ประกาศวันปิดสิ้นปีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ปี 2564

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ประกาศวันปิดสิ้นปีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ปี 2564

เนื่องด้วย วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นวันปิดสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จึงมีความจำเป็นต้อง “ปิดระบบสหกรณ์และระบบธุรกรรมทางการเงินทุกระบบ” ของสหกรณ์ฯ

ตั้งแต่วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ถึงวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 น.

และวันที่ 1 ธันวาคม 2564 สหกรณ์จะปิดทำการเนื่องจากมีการประมวลผลยกยอดสิ้นปีบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ