ตารางการคำนวณการเรียกเก็บดอกเบี้ยรายเดือนปีบัญชี 2565

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ตารางการคำนวณการเรียกเก็บดอกเบี้ยรายเดือนปีบัญชี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จะมีการแจ้งตาราง

การคำนวณเรียกเก็บดอกเบี้ยนี้ในทุกครั้งที่ขึ้นปีบัญชีใหม่

โดยจะประชาสัมพันธ์ไว้ที่ "หน้าแรกของ Website และ iMember"

ซึ่งในการเรียกเก็บของเดือนสิงหาคม 2565

มีระยะเวลาการเรียกเก็บดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 - 26 สิงหาคม 2565 รวมเป็นจำนวน 35 วัน

ตามตารางที่แนบท้ายมานี้