แจ้งเพื่อทราบ การทำหนังสือมอบอำนาจ เพื่อทำธุรกรรมแทน สำหรับสมาชิกที่ไม่สามารถมาติดต่อสหกรณ์ด้วยตนเอง

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

แจ้งเพื่อทราบ การทำหนังสือมอบอำนาจ เพื่อทำธุรกรรมแทน สำหรับสมาชิกที่ไม่สามารถมาติดต่อสหกรณ์ด้วยตนเอง

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

สมาชิกที่ไม่สะดวกมาติดต่อสหกรณ์ฯ ด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้

โดยทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของ "ผู้มอบ" และ "ผู้รับมอบ" อย่างละ 1 ฉบับ

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขอบคุณค่ะ