ผลการประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการดำเนินการ ได้ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 มีมติให้จัดสรรดังนี้

เงินปันผล ร้อยละ 5.3

เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 12.15

เงินของขวัญปีใหม่ 2,000 บาท

(โอนพร้อมปันผลและเฉลี่ยคืน)

ทั้งนี้จะมีผลต่อเมื่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 อนุมัติแล้วเท่านั้น

ยอดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน สามารถตรวจสอบได้จาก RYT Saving ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป