ประชุมประจำเดือน

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้มอบหมายให้นายสมนึก คงเจริญ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42/2 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42/2 ในการประชุมประจำเดือน วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดำเนินการตามวาระ โดยมีเรื่องสำคัญดังนี้

เรื่องสำคัญเรื่องที่ 1 : การปรับปรุงสถานที่ในส่วนของฝ่ายการเงินและเงินฝากเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42/2 ได้เล็งเห็นว่า ในส่วนของฝ่ายการเงินและเงินฝากนั้นมีความเสี่ยงอันตรายในการปฏิบัติงาน จึงได้มีมติที่ประชุมให้ปรับปรุงระบบความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ โดยการกั้นห้องกระจกนิรภัย และมีคีย์การ์ดสำหรับเข้า – ออกเหมือนกับสถานบันการเงินชั้นนำ


เรื่องสำคัญเรื่องที่ 2 : การอนุมัติงบประมาณการจัดกิจกรรม “ประชุมสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2562”

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42/2 ได้อนุมัติงบประมาณในการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาสมาชิกใหม่และการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเราจะจัดกิจกรรมในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เราจะแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดในโอกาสถัดไป


เรื่องสำคัญเรื่องที่ 3 : การอนุมัติงบประมาณการจัดกิจกรรม “ส่งเสริมเยาวชนให้ความรู้เรื่องสหกรณ์และเศรษฐกิจพอเพียง”

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42/2 ได้อนุมัติงบประมาณในการจัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนให้ความรู้เรื่องสหกรณ์และเศรษฐกิจพอเพียง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเราจะจัดกิจกรรมในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี ซึ่งเราจะแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดในโอกาสถัดไป


และยังมีการพิจารณาในเรื่องของระเบียบใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เช่น ระเบียบว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้ พ.ศ. 2562  เป็นต้น

ส่วนในวาระอื่นๆ ยังคงเป็นวาระทั่วไป อาทิ การรับสมาชิกใหม่ทั้งภาคสามัญและสมทบ เรื่องสมาชิกโอนย้ายไปต่างจังหวัด การอนุมัติสมาชิกที่ต้องการลาออกจากสหกรณ์ เป็นต้น

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


ประมวลภาพบรรยากาศการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42/2

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 – ประชุมประจำเดือน

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 – ประชุมประจำเดือน

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42/1 ในการประชุมประจำเดือน วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ดำเนินการตามวาระ โดยมีเรื่องสำคัญดังนี้

  • เรื่องแก้วน้ำที่ระลึกครบรอบ 50 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ซึ่ง ณ ตอนนี้ได้ดำเนินการส่งมอบให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ตามโรงเรียนต่างๆ
  • รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ “เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 50 ปี ทวีทรัพย์” จากการที่ผู้จัดสหกรณ์ได้นำเจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการสมาชิกนอกสถานที่ ตามโรงเรียนต่างๆในจังหวัดระยอง ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง
  • เรื่องการขอเงินสนับสนุนงบประมาณการจัดงานเกษียณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

 

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง