ประชุม

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้มอบหมายให้นายสมนึก คงเจริญ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42/2 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42/2 ในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดำเนินการตามวาระ โดยมีเรื่องสำคัญดังนี้

เรื่องสำคัญเรื่องที่ 1 : อนุมัติเงินสนับสนุนงบประมาณพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จํากัดข้อบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้ทำกันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวภายในสหกรณ์ฯ ให้สมาชิกได้รับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการออกหน่วยประชาสัมพันธ์ในแต่ละครั้ง เราจะมีเงินสนับสนุนกิจกรรมแต่ละครั้งให้กับสมาชิกอีกด้วย


เรื่องสำคัญเรื่องที่ 2 : ขอใช้สถานที่จัดทําพิธีมอบทุนการศึกษาประจําภาคเรียนที่ 1/2562 ของมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอําเภอแกลง

สำหรับกิจกรรมนี้ ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เป็นกิจกรรมดีๆอีกกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง จัดขึ้นทุกปี ซึ่งทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ของเราได้ให้บริการสถานที่ในการจัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง


เรื่องสำคัญเรื่องที่ 3 : การจัดเตรียมการเลือกตั้งประจําปี 2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จํากัด

ใกล้ครบสิ้นปี เราจะมีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการดำเนินการกันอีกแล้วนะครับ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ขออนุมัติงบประมาณเผื่อจัดเตรียมการเลือกตั้งครั้งนี้


เรื่องสำคัญเรื่องที่ 4 : การจัดเตรียมกิจกรรมงานเกษียณอายุ ประจําปี 2562

ในวาระการประชุมครั้งนี้ ทางคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42/2 ได้พูดคุยและพิจารณาถึงแนวทางในการจัดงานเกษียณอายุ ประจำปี 2562 ซึ่งได้มีมติให้จัดงานในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเราได้คุณทวีป ขวัญบุรี มาเป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้


เรื่องสำคัญเรื่องที่ 5 : เรื่องการดําเนินโครงการพัฒนาคณะกรรมการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา ผู้ช่วยเหลือพัฒนากิจการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการและผู้แทนสมาชิกโดยการศึกษาดูงาน

ปีนี้เป็นปีที่สำคัญ ที่เราจะต้องเตรียมรับมือกับ พ.ร.บ. สหกรณ์ฉบับใหม่ ด้วยเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นมาใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารกิจการสหกรณ์ทั่วประเทศโดยตรง รวมไปถึงภาวะเงินล้นระบบ ซึ่งหมายความสหกรณ์ออมทรัพย์ครูรระยอง จำกัด ของเราจะบริหารกิจการด้วยเงินของตนเอง โดยไม่ต้องกู้สถาบันการเงินอื่นๆอีกต่อไป ซึ่งเราต้องเรียนรู้การบริหารงานสหกรณ์ในรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะเรื่องการลงทุน เพื่อบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ให้อยู่ในทิศทางที่ดี และมีความมั่นคงต่อไป

ซึ่งเราจะศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ 4 สหกรณ์ด้วยกัน คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด


ส่วนในวาระอื่นๆ ยังคงเป็นวาระทั่วไป อาทิ การรับสมาชิกใหม่ทั้งภาคสามัญและสมทบ เรื่องสมาชิกโอนย้ายไปต่างจังหวัด การอนุมัติสมาชิกที่ต้องการลาออกจากสหกรณ์ เป็นต้น

หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบภายหลังนะครับ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


ประมวลภาพบรรยากาศการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42/2

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 – ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (รอบพิเศษ)

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 – ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (รอบพิเศษ)

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42/1 ในการประชุม “รอบพิเศษ” ดำเนินการตามวาระ โดยมีวาระเพื่อพิจารณา “เร่งด่วน” ดังนี้

  • การพิจารณาการกู้เงินจากธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
  • ขอความอนุเคราะห์ที่ประชุมเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบวาตภัย
  • พิจารณาแนวทางการประนอมหนี้
  • การของบประมาณพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ปี 2561

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง