50 ปี สหกรณ์ครูระยอง

ประชาสัมพันธ์ ครบกำหนดการฝากเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 50 ปี ทวีทรัพย์

ประชาสัมพันธ์ ครบกำหนดการฝากเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 50 ปี ทวีทรัพย์

เรียน สมาชิกทุกท่านที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 50 ปี ทวีทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษดังกล่าว กำลังจะครบกำหนดการฝากในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ท่านสามารถมาถอนเงินฝากได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ

อ้างอิง : https://rytcoop.com/finance/50th-anniversary-rycoop/

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมครบรอบ 50 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด!

กิจกรรมครบรอบ 50 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด!

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ครบ 50 ขวบแล้วจ้า !

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ที่จะถึงนี้ เรามีกิจกรรมดีๆมาให้สมาชิกทุกท่านที่เข้ามาทำธุรกรรมที่สหกรณ์กันครับ

ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้จากใบประกาศของเราจากหน้านี้นะครับ

*** รายละเอียดทั้งหมดอยู่ที่ปุ่มแดงด้านล่างนะครับ ***

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 50 ปี ทวีทรัพย์ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

คุณสมบัติผู้ฝาก - เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ระยะเวลาการฝากเงิน - 24 เดือน

อัตราดอกเบี้ย - ร้อยละ 3.75 ต่อปี ( ไม่เสียภาษี )

เงื่อนไขการฝากเงิน

1. เปิดบัญชีครั้งแรก 1,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2561 เริ่มหัก ณ ที่จ่าย เดือนสิงหาคม 2561

2. ฝากขั้นต่ำ 2,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท และต้องฝากเป็นประจำทุกเดือน เดือนละเท่าๆกัน จนครบ 24 เดือนและทำหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือน หรือหักผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3. กรณีสมาชิกสมทบนำเงินมาฝากด้วยตนเองหรือฝากผ่านช่องทางอื่นของสหกรณ์อย่างช้าไม่เกินเวลา 15.00 น. ในวันทำการสุดท้ายของเดือน

4.ต้องฝากติดต่อกันเป็นระยะเวลา 24 เดือน

5. สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันและโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก ATM (ซึ่งสหกรณ์ได้เปิดให้กับสมาชิกทุกคนแล้ว) ในวันสิ้นเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

6. กรณีฝากไม่ครบ 24 เดือน สหกรณ์ได้โอนดอกเบี้ยตามวรรคก่อนแล้วสหกรณ์มีสิทธิ์หักเงินต้นชดเชยดอกเบี้ยที่จ่ายจริงไปก่อนนั้นได้

เงื่อนไขการถอนเงิน

1. กรณีถอนก่อนครบกำหนด จะเป็นการถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น

2. กรณีถอนก่อนครบกำหนด ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย

3. กรณีถอนก่อนครบกำหนด ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

* เงื่อนไขในการฝากเงินและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่สหกรณ์กำหนด

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก, ประชาสัมพันธ์